Bia Ngũ Hành

Bia ThuỷBia HoảBia MộcBia ThổBia Kim

35.000 - Ly 200 ml
48.000 - Ly 330 ml
80.000 - Ly 550 ml

40.000 - Ly 200 ml
60.000 - Ly 330 ml
100.000 - Ly 550 ml

31.000 - Ly 200 ml
44.000 - Ly 330 ml
75.000 - Ly 550 ml

29.000 - Ly 200 ml
42.000 - Ly 330 ml
70.000 - Ly 550 ml

29.000 - Ly 200 ml
42.000 - Ly 330 ml
70.000 - Ly 550 ml

Brewmaster Selection

Manchester IPA


Belgian AmberMunich DunkelKiwi Pils

https://www.high-endrolex.com/34

55.000 - Ly 200 ml
79.000 - Ly 330 ml
135.000 - Ly 550 ml

40.000 - Ly 200 ml
50.000 - Ly 330 ml
85.000 - Ly 550 ml

35.000 - Ly 200 ml
45.000 - Ly 330 ml
75.000 - Ly 550 ml

30.000 - Ly 200 ml
40.000 - Ly 330 ml
65.000 - Ly 550 ml

Gauden

Gauden

35.000 - Ly 330 ml
60.000 - Ly 550 ml
127.000 - Tháp 1.2 L
318.000 - Tháp 3.0 L

RedRock

RedRock

30.000 - Ly 330 ml
50.000 - Ly 550 ml
109.000 - Tháp 1.2 L
272.000 - Tháp 3.0 L


MỘT LẦN QUAY, NHẬN QUÀ NGAY!
QUAY NGAY
Never
Remind later
No thanks